Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Pityalismus(Salivasyon) ve Pseudopityalismus (Sialorrhoe)
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

PİTYALİSMUS (SALİVATİON) VE PSEUDOPİTYALİSMUS (SİALORRHOE)

   Tükürüğün fazla miktarda salgılanarak ağızdan akması pityalismus, normal salgılanan salyanın yutulamaması nedeniyle ağızdan akması pseudopityalismus olarak  ifade edilir.

   Etiyoloji:

 • Tükürük bezlerinin primer hastalıkları (yangı, taş, kist, abse vs.),

 • Ağız boşluğundaki lokal irritasyon ve yangılar (stomatitis, glossitis, diş bozuklukları, ağız boşluğundaki yabancı cisimler, tümörler ve diğer mukozal defektler, acı ve tahriş edici bitkilerin alınması vs.),

 • Merkezi sinir sistemi hastalıkları ve bozuklukları (kuduz, yalancı kuduz, botilismus, epileptoid nöbetler)

 • Kramp ve konvulsiyonlarla seyreden nöyromusküler iletim bozuklukları (tetanus, tetaniler),

 • Çeşitli zehirlenmeler (bizmut, civa, kurşun, arsenik, organik fosforlu insektisitler ile zehirlenmeler, mikotoksikozis vs.),

 • Stomatitis ile seyreden enfeksiyoz hastalıklar (Bkz. stomatitis), parazitler (sülük),

 • Tedavi amacıyla parasempatik etkili ilaçların (karbamilkolin, pilokarpin, asetilkolin, arekolin) kullanılması sonucu oluşur.

   Pseudopityalismus, yutmanın ağrılı olduğu veya yutma güçlüğüne neden olan hastalıklarda, özellikle dil, dudak ve farenks felçlerinde, çene kemiği kırık ve çıkıklarında, farengitis, özefagus tıkanması olaylarında görülür.

   Hastalık belirtileri:

 • Öncelikle ağız şapırdatma, boş çiğneme hareketleri ve ağızdan bol salya akışı dikkati çeker.

 • Bakteriyel enfeksiyon bulunmadıkça salya açık renkte, iplik tarzındadır. Batık yabancı cisimlerde, paraziter hastalık-larda, yangılı ve tümöral hastalıklarda salya kanlıdır. Bakteriyel enfeksiyonlarda irinli ve pis kokuludur.

 • Pseudopityalismus’ta mekanik engelin derecesine, felcin yaygınlığına ve yerleştiği yere bağlı olarak alt dudaklar ve çeneden sürekli olarak salya akar. Yine dil, çene ve farenks felcinin belirgin bulguları (dilin ağızdan sarkması, alt çenenin düşmesi, yutma refleksinin kaybı) görülür.

 • Enfeksiyöz hastalıklar, zehirlenmeler ve sentral sinir sistemi hastalıklarında asıl hastalığın semptomları da bulunur.

   Sağaltım:

 • Salya akışına neden olan asıl hastalığın tedavisinden veya nedenin ortadan kaldırılmasından ibarettir. Örneğin; ağızda irkilti veya yangı varsa ağız temizlenmeli, yabancı cisimler uzaklaştırılmalıdır. Çene kırıkları ve çıkıkları tedavi edilmelidir. Organik fosforlu insektisit zehirlenmelerinde atropin sulfat uygulamaları yanında oksim preparatları (toksogonin, 2 PAM vs.) kullanılır.

 • Esas neden bulununcaya kadar atropin sulfat (sığırlara 30–80 mg) verilerek salivasyon geçici olarak durdurulabilir. Sinirsel fonksiyon bozukluklarında sedativler ve trankilizanlar faydalı olabilir.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved