Veteriner.CC
 Ana Sayfa Suni Tohumlama Etçi sığır ırklarında boğa seçim kriterleri
 

ETÇİ SIĞIR IRKLARINDA BOĞA SEÇİM KRİTERLERİ VE PEDİGRİ BİLGİLERİ

   E.P.D (Expected Progeny Difference = Beklenen progeny farklılığı): değerlendirilen tüm boğaların performans ortalaması ile karşılaştırıldığında bir boğanın yavrularında beklenen performans farklılığıdır.

   ACC (Accuracy = Doğruluk, isabet): Bir boğanın genetik değeri ile ilgili güvenilirlik ölçüsüdür. Bir verinin yüksek doğruluk derecesi, o verinin daha kesin ya da daha güvenilir olduğunu gösterir. 1.0'a yakın doğruluk değeri "yüksek güvenilirlik" derecesi anlamına gelir.

   M+G= [Milk+Growth= Süt+Gelişim (büyüme)]: Bu değeri bulmak için; süt için EPD değeri alınır ve sonra da sütten kesme ağırlığı EPD'sinin 1/2'si alınır.

   Yr. Sc. Cir (1 yaşındaki scrotum çevresi): Boğanın erkeklik gücü (iktidarı) ve sperma üretimi ile bağlantılıdır. Gelişim ve kas yapısı ile ilişkisi çok azdır. Etçi sığır yetiştiricileri daha büyük testisli boğaları tercih ederler.

   Birth Wt: BW (Doğum ağırlığı): Doğumdan sonraki ilk 24 saatte ölçülen ağırlıktır. Doğum ağırlığının düşük olması daha kolay buzağılama ve çiftlikte kolay idareyi sağlar. Doğum ağırlığının yüksekliği güç doğum oranının yüksek olacağını gösterir.

Angus ırkı ( www.veteriner.cc )

   WW: Boğanın 205 günlük canlı ağırlığıdır.

   YW: Boğanın 365 günlük canlı ağırlığıdır. 

   WW ve YW: boğanın verim ve karlılığı ile ilgilidir. Her iki değer de büyüme hızını gösterir.

   MM: Boğanın kızlarının annelik vasıflarını ortaya koyar. İfade ediliş şekli; yavruların sütten kesme ağırlığının lb cinsinden gösterilmesidir.

   TM (Total Maternal or Maternal Weaning Weight): Boğanın kızlarının yavrularını sütten kesme ağırlığıdır. Birimi pound'dur.

   REA
(Ribeye Area): Karkastaki kas oranı ölçüsüdür. Birimi inç karedir (inch²).

   CW (Carcass Weigh = Karkas Ağırlığı): Değerlendirilen diğer tüm boğaların dölleri ile karşılaştırıldığında, bir boğanın döllerinin karkas ağırlığında beklenen farklılıktır. Birimi pound'dur. Karkas değerlendirmesinde ultrason verileri de ayrıca kullanılmaktadır. 

   Fat (Yağ): Değerlendirilen diğer tüm boğaların dölleri ile karşılaştırıldığında, bir boğanın 12. ve 13. kaburgaları arasında ölçülen yağ kalınlığında beklenen farklılıktır. Birimi inçtir.

   GL (Gestation Length) (Gebelik Süresi Uzunluğu): Değerlendirilen diğer tüm boğaların dölleri ile karşılaştırıldığında, bir boğanın döllerinin, gün olarak gebelik süresinde beklenen farklılıktır.

Stay (Stayability): Değerlendirilen diğer tüm boğaların kızları ile karşılaştırıldığında, bir boğanın kızlarının en az altı yıl verimli olarak sürüde kalma olasılığının beklenen farklılığıdır.

I.PERFORMANS VERİSİ: Boğanın kendine ait kayıtlarıdır. Progeny olmadığı zaman çok önem kazanır.

II.ERKEK DÖL DEĞERLENDİRMESİ - DÖL ÖZETİ: Boğanın geçirgenlik yeteneğinin en iyi ölçümüdür. Irk Birlikleri tarafından objektif olarak hazırlanıp değerlendirilir. Progeny bilgisine göre boğalar arasındaki farkı ölçer. Amacı boğa seçimindeki etkinliği arttırmak ve boğanın gerçek genetik değerini saptamak.

Belçika Mavisi  ırkı ( www.veteriner.cc )

ÖLÇÜLEN ÖZELLİKLER


1.Doğum Ağırlığı: Yavru doğduktan sonra 24 saat içinde alınan ağırlık değeri.
2.Kolay Buzağılama İndexi: Irk birliklerinin yayınlanan yıllık boğa özetlerinde yer alır ve düvelerde, ikinci doğumlarda ve yaşlı ineklerdeki kolay buzağılama derecesini ve doğum ağırlıklarını gösterir.
3.Büyüme (Canlı Ağırlık Kazanma) Bilgisi: 205 güne ayarlanmış ağırlık: Sütten kesme zamanı alınan ağırlık değerinin; ırk, cinsiyet, buzağının yaşına ve annesinin yaşına göre, 205 günlük ergin inek standardına göre ayarlanmış değerdir.
4.Bir yaşındaki ağırlık/365 güne ayarlanmış ağırlık: Bir yaşındaki ağırlık değerinin; buzağının ırk, cinsiyet, yaşına ve annesinin yaşına göre ergin inek standartlarına göre ayarlanmasıdır. Benzer ortamlarda yetişmiş olanlar için sütten kesmeden önceki ve sonraki bir yaşındaki ağırlıkları büyümenin en iyi ölçümleridir. 
5.Feedlot Adg/Test Sırasındaki Artış: Yüksek enerji rasyonları ile beslendiğinde, sığırların ağırlık artışı kazanma yeteneklerini gösterir. Genellikle ADG-Average Daily Gain, Günlük Ağırlık Artışı olarak belirlenir. 

Hereford Irkı ( www.veteriner.cc )


ANAYA AİT ÖZELLİKLER


6.Anaya Ait İlk Buzağılama Kolaylığı: Boğanın kızlarının ilk doğumlarındaki kolay buzağılama değeridir. 100'ün üzerindeki değerler tercih edilir.
7.Anaya Ait Sütten Kesme Ağırlığı: Bir boğanın anasına ait performansı aktarabilme yeteneğini gösterir. Bu, boğanın kızlarına aktardığı süt verimi ve büyüme hızı yeteneklerinin bileşimidir.
8.Anaya Ait Süt: Boğanın kızlarının süt verim yeteneğine bağlı olarak buzağıların kazandıkları ağırlık değerlerinin ölçümüdür.

Şarole ırkı ( www.veteriner.cc )


ÖZET İSTATİSTİKLERİ


A.EPN-(Effective Number Of Calves) Etkin Buzağı Sayısı: Boğanın belli bir özelliği için etkin sayıda buzağılarının sayısıdır. Bu sayı boğanın kayıtlı toplam buzağılarının sayısından az olabilir ve kıyaslanan sürülere ve buzağılara göre ayarlanarak belirlenir.
B.ORAN: Boğanın progeny'sine bağlı olan rölatif performans değeridir. Bu değer boğanın aynı sevk ve idare gurubunda ve aynı muameleyi gören aynı ırk ve cinsiyetteki yaşıtları ile kıyaslanması ile elde edilir. 100.0 vasat (averaj) ORAN değeri olarak kabul edilir.
C.EPD (Expected Progeny Difference) Beklenen Progeny Farklılığı: Irk içerisinde vasat progeny performans değeri olan bir boğa ile kıyaslandığında bir boğadan beklenen progeny performans farklılığını gösterir.
D.Sürüdeki Yaşıtların Sayısı-Test Edilenlerin Sayısı: Boğanın yetiştirildiği ve birlikte test edildiği gruptaki yaşıtlarının sayısıdır.
E.ACC (Accuracy) Doğruluk: Beklenen progeny farklılığı yerine kullanılabilen güvenilebilirlik derecesidir. 1.0'a yakın doğruluk değeri yüksek güvenilebilirlik derecesi demektir.
F.Bir Yaşındaki Yükseklik: Kalçadan alınan yükseklik değerinin inç (cm) olarak değeridir.
G.EBV (Estimated Breeding Value) Tahmini Damızlık Değeri: Irk Birliği tarafından hazırlanan resmi performans sınıflandırılmasından üretilen bir tahmin değeridir.

 DERLEYEN: Vet. Hek. Hayri YENİYURT

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved